NIEUWSARCHIEF

2017 - 2018

DUINEN ZATHE
In 1858 werd aan de Boerestreek, het toenmalige centrum van Appelscha, gestart met een zogeheten “uitspanning” waar dagjesmensen een rustpunt vonden. Daaraan werd als naam gegeven: Duinen Zathe. Na verloop van tijd werd daarbij door opeenvolgende eigenaren onder meer een speeltuin gerealiseerd, die uiteindelijk werd uitgebreid tot een Pretpark. Het gevolg was, dat door die ontwikkeling de Boerestreek hèt toeristisch centrum van zuidoost Friesland werd.

Het huidige, vele malen groter en om die reden verplaatste Attractiepark “Duinen Zathe”, kent dus een voorganger met een interessante geschiedenis. Om dat verleden te benadrukken en daarnaast ook de geschiedenis van Appelscha in ruimere zin in beeld te brengen, is, als resultaat van een bijzondere samenwerking tussen de Historische Vereniging Appelscha e.o. en de directie van het Attractiepark, in het hoofdgebouw van het park een expositieruimte ingericht.

Deze expositieruimte heeft als doel, het promoten van de Historische Vereniging Appelscha e.o. in relatie tot de voorgeschiedenis van het huidige Attractiepark “Duinen Zathe”. Daarnaast worden in deze ruimte aan de bezoekers wisselende tentoonstellingen aangeboden.

---

Kalender 2016
Vanaf heden is de kalender 2016 te koop.
Een dezer dagen zullen onze vrijwilligers bij U langs komen om U in de gelegenheid te stellen deze fraaie kalender te kopen. De prijs is als voorgaande edities € 5,--. Mochten er leden zijn die de kalender per post wensen te ontvangen, dienen deze € 5+ € 2,75 (verzendkosten) totaal € 7,75 over te maken op rek.nr. NL25 Rabo 0303545585 t.n.v. HVA o.v.v. kalender 2016. Wel dient U duidelijk uw naam + postadres te vermelden.

---

Van het bestuur
Op onze algemene ledenvergadering van 2015 waren 45 leden aanwezig. Na het welkomstwoord door voorzitter Jongsma had de vergadering een vlot verloop. De notulen en het jaarverslag werden zonder toevoegingen goed gekeurd door de leden. De penningmeester liet een duidelijk overzicht zien van de financiƫle situatie van onze vereniging. De begroting voor 2015 werd door de leden zonder wijzigingen akkoord bevonden. Het werd door de kascommissie dan ook conform goedgekeurd en decharge gegeven aan het bestuur. Bij de bestuursverkiezingen hebben enige wijzigen plaatsgevonden; secretaris Geert Veen heeft zijn functie ter beschikking gesteld en hiervoor is Grietje Bergsma-Smit voorgedragen en unaniem door de leden goedgekeurd. Geert Veen blijft wel als lid aan in de commissies: Archief, Redactie en Interview. Ook bestuurslid Attie de Vries heeft aangegeven niet langer zitting te nemen in het bestuur, maar blijft wel als vrijwilligster beschikbaar. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

  Voorzitter: H. Jongsma
  Penningmeester: V. Vondeling
  Secretaris: G. Bergsma
  Plv. voorzitter: Th. Oosterloo
  Lid: M. de Jong
  K. Vondeling
  G. Oosterlaar

Voorz. geeft een duidelijke uitleg aan de aanwezige leden, wat de stand van zaken is t.a.v. het openluchttheater. De forse claim die is opgelegd heeft bij het bestuur de nodige zorgen gebracht. De hoop is dat er binnen afzienbare tijd een oplossing komt die tot ieders tevredenheid kan leiden.

---

Unieke trouwerij in het openluchttheater "de Koele".
Afgelopen vrijdag werd onder schitterende weersomstandigheden in het openluchttheater "de Koele" het huwelijk voltrokken van Aalderd Koopmans en Marjan Buist beiden uit Oosterwolde. Het bruidspaar kwamen per koets met daarvoor twee Friese paarden van Oosterwolde naar deze unieke trouwlocatie in Appelscha. Het huwelijk werd verbonden door ambtenaar van de burgerlijke stand Heleen Verdenius. Zij had in de acht jaar nog nooit op zo'n unieke locatie echtparen getrouwd. Dit zal ongetwijfeld een vervolg krijgen voor aankomende bruidsparen.

Kijk hier voor de foto's

---

Het bestuur deelt u mede dat onze penningmeester Marten van Buiten op 2 december 2013 officieel aan het bestuur heeft medegedeeld, dat hij met directe ingang zijn functie van penningmeester binnen onze vereniging, ter beschikking stelt. Dit om persoonlijke redenen en ook vanwege de zwaarte en de daarbij behorende tijdsdruk. Zijn aftreden zal officieel aan de orde komen op de ledenvergadering op maandag 3 maart 2014. Voorlopig neemt Vroukje Vondeling zijn taken over tot aan de jaarvergadering. Dit geldt zowel voor de lopende zaken als wel het financiële jaarverslag 2013. Een ieder wordt vriendelijk verzocht alle financiele correspondentie via Vroukje te laten lopen of Geert Veen. Wij rekenen op ieders medewerking.

---

"De Hoolten klinte" is nu ook bereikbaar via Gmail:

hooltenklinte@gmail.com

---

Er is een film Appelscha "Toen en Nu"
Deze is verkrijgbaar voor € 10,00 in de regio, buiten de regio kost deze € 12,50 dit i.v.m verzendkosten.
Binnen de regio bestellen bij: K.Vondeling 0516-432803
Buiten de regio gaarne € 12,50 overmaken op rek: 3035.45.585 o.v.v. film “toen en nu”.

---

De renovatie van het openluchttheater is een feit en inmiddels heeft de officiƫle heropening plaats gevonden. 3 juli 2009 was het heugelijk feit daar.'s middags om 13.45 uur werd de opening in gang gezet. In de Hoolten Klinte kon men daarna genieten van een drankje. Voor een verslag van de opening en het volgen van de renovatieactiviteiten:

Klik hier voor foto's.

---

Hebt u oude boeken/platen over?
Laat dit even weten aan Koert Vondeling (0516-432803) en ze worden bij U opgehaald.

---

De extra ledenvergadering heeft volmondig, zonder tegen stemming, in gestemd met het voorstel van het bestuur aangaande het aangaan van recht van erfpacht voor de duur van tien jaar met Staatsbosbeheer.

---

Bustocht naar “Emslanderkampen”, Duitse concentratiekampen langs de Nederlandse/Duitse grens (Groningen/Drenthe) Deze heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2008. Een kort verslag met foto reportage van Geert Veen:

Klik hier voor de foto's.

---

Excursietocht naar de Emslanderkampen
N.a.v. de lezing over dit geheel onbekende onderwerp van dhr. Albers in ons clubgebouw “Hoolten Klinte”, waar de vraag naar voren kwam: “is het niet mogelijk om dit onbekende gebeuren te bezoeken?”. Dhr. Piet Albers heeft een jarenlang onderzoek gedaan naar deze onbekende kampen en er een boek over geschreven. Als datum werd geprikt 4 oktober en binnen no time hadden 50 belangstellenden zich opgegeven. Het bestuur regelde een bus bij Taxi-Kort uit Oosterwolde en afgelopen zaterdag was het dan zover. Om 08.15 uur vertrokken we richting Emmen, onderweg in Westerbork onze voorzitter nog opgepikt, in Emmen stapte onze gids Piet Albers op en kon de excursie beginnen. Het werd een zeer indrukwekkende tocht die heel goed en zeer duidelijk werd verteld door Piet. Als Piet aan het woord was, kon je bij wijze van spreken een speld horen vallen. Het hele gezelschap was diep onder indruk van de soms vreselijke aspecten die zich hier zo dicht aan de Nederlandse grens zich hebben afgespeeld en waar zo weinig over bekend is. Het is te veel om in detail te treden wat wij deze dag te horen en te zien kregen, maar dat het diepe indruk heeft gemaakt op het gezelschap is een ding wat zeker is. Ook werd de inwendige mens niet vergeten en de koffie met gebak liet een ieder zich goed smaken! Rond 13.00 uur stond voor ons de lunch gereed en deze viel er ook goed in. Hierna bezochten we nog het informatiecentrum over deze “Emslandlager” in Papenburg. Op de terugweg naar Emmen deden we de laatste kampen nog aan. Nadat onze gids ons in Emmen verlaten had keerden we rond 19.00 uur terug bij de “Hoolten Klinte”. Met een voldaan gevoel van een zeer geslaagde excursie keerde iedereen huiswaarts alwaar nog menige gedachten terug zullen gaan naar deze memorabele tocht.

---

Leden van de HVA naar Veenhuizen.
Op zaterdag 15 november bracht een groot aantal leden van de Historische Vereniging Appelscha e.o. een bezoek aan het gevangenis museum te Veenhuizen. Ze werden ontvangen met koffie en gebak. Daarna werden ze in twee groepen ingedeeld. De ene groep werd rondgeleid in het museum door de heer J. Harms, de andere ging op excursie door het dorp in de boevenbus o.l.v. de heer J. de Maar. Na de uitstekend verzorgde koffietafel in het verenigingsgebouw werden de rollen omgedraaid en ging groep 1 in de boevenbus en groep 2 naar het museum. Na afloop bezocht de hele groep nog beide kerken o.l.v. de heer De Maar. Ieder vond het een prachtige dag en zo‘n soort excursie is zeker voor herhaling vatbaar.